جاده اصفهان -تهران رو به روی پلیس راه،جاده علویجه ، منطقه صنعتی شمال اصفهان،خیابان کارآفرینان 8/1،شرکت پارسا آسپا صافی

تلفن تماس : 09133088334

ایمیل: r-feghhi@hotmail.com  

aspafilter@gmail.com   

صندوق پستی: 811-81465