به فیلترهایی گفته می شود که بتوان به سهولت آنها را نصب و تعویض کرد.

این نوع فیلترها به صورت استوانه ای با روش های زیر تولید می گردد:

فیلترهای ملت بلون

فیلترهای نخی پیچشی

فیلترهای ملت بلون

فیلترهای نخی پیچشی